Kan daglig leder være styremedlem?

Det kan være, men det vil avhenge av hvilket selskap du snakker om. I noen land er det lovpålagt at daglig leder også er styremedlem, mens andre land ikke har noen formelle krav.


I USA for eksempel, er det ikke et lovkrav at daglig leder også skal være styremedlem, men mange selskaper velger likevel å ha daglig leder som styremedlem fordi det gir et bedre helhetssyn på virksomheten.


I Norge er reglene litt annerledes. Det kan være greit å sette en jurist på saken dersom du ønsker et presist og oppdatert svar.

Finnes det noe krav til styremedlemmer og daglig leder i lovverket?

oppnevnelse og avgang av styremedlemmer

Det er ikke krav i lovverket til styremedlemmer eller daglig leder, men det anbefales at man har personer med kompetanse på området i styret. Daglig leder bør ha kunnskap om selskapsrett og regnskap, og styremedlemmene bør ha kunnskap om virksomhetens drift.

Hør med en jurist for å få et presist og nøye svar.

Hvem tilsetter daglig leder i et aksjeselskap?

Daglig leder blir tilsett av styret. Det er styret som har det overordnede ansvaret for selskapet, og de er ansvarlige for at daglig leder utfører sine oppgaver på en god måte. Styret velger også selv daglig leder, så det er et styremedlem eller flere som står bak valget.

Det kan være forskjellige årsaker til at et styremedlem vil anbefale en kandidat til daglig lederstillingen. Det kan være at kandidaten har vist seg å være en dyktig leder, eller at kandidaten har gode forretningsideer. I noen tilfeller kan det også være at styremedlemmet kjenner kandidaten personlig, og mener at han eller hun er best egnet til jobben.

Når må årsmøte være avholdt?

Det er et krav at årsmøte avholdes innen seks måneder etter regnskapsåret er avsluttet. Dette fordi det er viktig å behandle alle dokumenter og saker som angår foreningen på dette møtet. Årsmøtet er også en anledning for medlemmene til å komme med innspill og gi sin tillit til styret.

Hvem kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling?

En ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, et medlem av selskapet, eller dersom det er et bestemt forslag eller saker som skal behandles. Dette er imidlertid ikke vanlig, og styret vil vanligvis innkalle til slik generalforsamling dersom det er behov for det. Det kan være mange grunner til at en ekstraordinær generalforsamling kan være aktuell, og dette er noe styret og/eller medlemmene må ta stilling til.

Kan man trekke seg som styremedlem?

Ja, man kan trekke seg som styremedlem. Dette vil imidlertid medføre at selskapet mister representasjonen i styret. Videre vil det kunne medføre erstatningsansvar etter reglene i aksjeloven.

Er du usikker, så ta kontakt med advokat. Vi videreformidler bare informasjonen slik vi tolker den etter å ha lest oss opp på litt “hobby-juss”.

Kan styreleder og daglig leder være samme person?

Ja, det kan man godt. Det er imidlertid ikke alle selskaper som velger å ha denne strukturen, da det kan medføre uheldige konsekvenser.

Det er flere fordeler ved at styreleder og daglig leder er den samme person. For det første vil en slik struktur sikre kontinuitet og stabilitet i selskapet, ettersom det blir vanskeligere for utenforstående til å påvirke virksomheten. Dessuten vil en slik struktur gjøre det enklere for selskapet å samarbeide med andre selskaper, da det blir mindre risiko for konflikter mellom ulike interesser.

Relatert innlegg til daglig leder være styremedlem

Magnus

Magnus

Magnus har jobbet i mange år med finans og økonomi. Dette er en fyr som nærmest er som snytt ut av filmen “Wolf of Wall Street”. Magnus er en hobbyinvestor med mange år bak spakene i store, norske finanshus. På fritiden elsker han å bruke tiden sin på reise. Dette er en fyr som har besøkt Madagaskar, Thailand, USA og Vietnam – alt på under èn måned!

Leave a Comment